My Actifit Report Card: February 16 2020

in #actifit4 years ago

Life begins at 41!😊

Una sa lahat ako ay nagpapasalamat sa Panginoon! Sa isang taon namang nadagdag sa akin..41 na pala ako hehe.😊 but young at heart..lol😁! Anyways thanks to my family,sa aking mahal, my baby elijah,my friends and co-workers and to our manager sir jay r/ mam ana(team sony mega) na bumati sa akin at sinamahan din ako sa pagcelebrate ng birthday ko. Thanks din fb groups na wlang sawang nagmamahal sa akin..😍😘(MOF/TGFF/LOVERS POINT/TFLF AND MANY MORE)!Sa muli pinapanalangin ko na bigyan pa ako ng maraming birthday,magandang pangangatawan,matalas na kaisipan,biyayang di maubos, at patuloy na paggabay at pag iingat ng ating Panginoon!
To God be the glory!

#thankyouLord!
#moreblessingstocome
#toGodbetheglory!
#41yearsofexistence4256
Daily Activity, Walking

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.14
JST 0.034
BTC 54522.40
ETH 3178.99
USDT 1.00
SBD 4.17