Apa yang mesti kita pedomani?

in #aceh4 years ago

img
Image Source

Sesuai dengan agama kita yaitu agama islam yang merupakan agama yang benar disisi Allah sebaimana dalam firman-Nya

ان الدين عند الله الإسلام

"Sesungguhnya agama yang benar disisi Allah adalah agama islam"

Maka islam memberi kita pedoman sebagai petunjuk dalam hidup berupa kitab Al-quran,sebagaima dalam firman-Nya :

ذلك الكتٰب لا ريب فيه هدي للمتقين

"Kitab (Al-quran) itu tanpa keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertaqwa"

Ternyata Al-quran merupakan petunjuknya orang yang bertaqwa,atau orang yang bertaqwa akan mengambil Al-quran sebagai petunjuk.

Ketika kita sudah tidak mengambil Al-quran sebagai pedoman hidup,maka ketaqwaan kita patut dipertanyakan,atau jangan-jangan malah sudah tidak bertaqwa.

Siapa orang yang bertaqwa?
Allah berfirman :

الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينفقون

"(orang bertaqwa itu adalah) orang yang beriman kepada yang ghaib,mendirikan shalat,dan menginfakkan apa yang telah kami rezkikan."

Maka orang tersebutlah yang akan mengambil Al-quran sebagai pedoman hidup.

Keuntungannya apa?
Allah berfirman :

فمن تبع هداي فلا خوف ولا هم يحزنون

"Barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku maka mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa gundah"

Hidup ini tentu banyak hal yang kita alami,tak terkecuali rintangan dan halangan berupa ujian yang kita hadapi.maka orang yang mengikuti petunjuk Allah lah yang merasa tenang dan nyaman serta bahagia menghadapinya.

Mari ambil Al-quran sebagai pedoman hidup,bukan pemikiran atau ideologi filsafat yang sesat ataupun logika yg tampaknya benar,padahal belum tentu.

Wallahu'aklam.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 65306.74
ETH 3488.89
USDT 1.00
SBD 2.51