You are viewing a single comment's thread from:

RE: [HIKAYAT] CULTURA

in #aceh6 years ago

Haba meubalek titek meugantoe,
jak tahiroe budaya bangsa,
meukon tanyoe tasatoh keudroe,
digob han pakoe diboeh keunira.

Akheu jameun ka kureung tuwah,
soh meunasah jeut-jeut sagoe,
nyang na ramee syit dua pat,
jambo madat ngon geulanggang tajoe.

Meunan tamse Endatu peugah,
kalhueh geusurah lam hadihmaja.

Sort:  

Jambo madat ladat ta duek, bang.

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.030
BTC 69837.94
ETH 3620.96
USDT 1.00
SBD 3.20