Patilasan lelulhur

in #aceh3 years ago

Urang mestilah emut yen kaasih indung sapanjang jalan nanging kaasih anak sapanjang betung. Saleresna kaidah ieu lainna 100% pas nanging perkawis ieu tiasa dijadikeun rujukan umum. Cobalah kanggo ngemut sanggem naon anu tiasa kalawan gampil disebutkeun ku anak kahiji,sanes fashion,leeutan,dll.,Nanging sanggem anu ngarujuk dina indung. Janten henteu manusiawi kanggo tumuwuh sawawa,maranehanana teu malire indung anu jasa na sok aya. Kaasup teu malire na nyaeta teu malire harepan na. Saurang indung ngarep-ngarep anakna barobah kaayaan sae batan barobah kaayaan jalmi anu sok ngarugikeun batur.


Sumber: https://handokoaji.wordpress.com/category/seni-rupa/seni-lukis/

Saleresna leres yen sababaraha jalmi anu memprioritaskeun kauntungan pribadi sumawonten ngarusak batur.
Sepertos padagang leeutan anu ngahaja ngasupkeun bahan-bahan anu picilakaeun kanggo kasehatan. Balukarna batur ngalaman karacunan sarta kagamah ku kahirupan maranehanana. Padahal eta kaasup tindakan ngahasilkeun untung dina kasangsaraan batur. sajaba ti eta,anak barobah kaayaan penyalur ganja atawa ubar-obatan,janten betapa ancur na jiwa indung kanggo pilari terang. Mengkhianati kapercayaan batur lain sipat jalmi percanten. Jalmi-jalmi percanten bade usaha kanggo sok nyumponan mandat. Utamana ti pagawean na,bade pilari napakah anu bade dibikeun ka dirina sarta tanggungannya . Sadaya eta moal masihan imbalan sedekah lamun eta menyebabkeun kacilakaan kanggo batur. Tingkat ieu henteu deui tiasa ditoleransi dina hartos yen hukum kedah diajegkeun pikeun manehna.
Penegakan hukum ageman tacan sapinuhna mapan di nagari ieu nanging hukum adat atawa hukum nagara kedah ngured na kanggo masihan conto ka balarea atawa wargi sanes.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by cutsyarifah2018 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Harus adanya salingberbagi dalam keseharian kita