വിശുദ്ധ മലയാളം ബൈബിൾ (56)

ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു; വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു; വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു....യോഹന്നാൻ 1:1

വിശുദ്ധ സത്യവേദപുസ്തകം pocbible.com Joined January 2019