Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jeżeli publikujesz w języku polskim, koniecznie dodawaj tag #polish. Tylko przypadek sprawił, że natknąłem się na twój post. Bez tego tagu 99.9% polaków na Steemit Cię nigdy nie znajdzie.

Możliwe, ale też problem, że to reklama na razie, bo nie ma treści nawet na tym jutubie