You are viewing a single comment's thread from:

RE: Word Poetry Challenge #12 : "Kalayaan" | Tagalog Edition

in #wordchallenge6 years ago

Pangalawang beses kong pagsali sa patimpalak mo @jassennessaj at una para sa tagalog na edisyon. Narito ang aking tala. Maraming salamat.

https://steemit.com/wordchallenge/@czera/word-poetry-challenge-12-kalayaan

Posted using Partiko iOS

Sort:  

Sadyang kaygiliw tignan ang iyong patuloy na pagsali @czera. Aasahan ko ang iyong susunod na entries :)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66709.93
ETH 3505.67
USDT 1.00
SBD 2.71