ทำงานไปด้ว...

in #whereinlast month

ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
สวัสดีครับสำหรับโพสต์นี้นะครับก็จะมาเล่าเรื่องของการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับณปัจจุบันณตอนนี้เวลานี้เลยนะครับแจ้งว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความรู้ไม่มีวันหมดอายุครับการเรียนรู้ไม่มีคำว่าอยู่นี่มันต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆเพราะว่าวิวัฒนาการใหม่ๆมีมาตลอดเวลานะครับเราต้องพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะพันตามเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มันขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting 🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13692.55
ETH 402.90
USDT 1.00
SBD 1.00