แซนโฎนตา ห...

in #whereinlast month

แซนโฎนตา หรือบุญเดือนสิบ
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชุมชนเชื้อสายเขมร ว่าทุกสิบห้าค่ำเดือนสิบ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับการปล่อยตัว ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากลูกหลาน

ลูกหลานก็จะต้องจัดเตรียมของเซ่นไหว้ต่างๆที่คิดว่าบรรพบุรุษจำเป็นต้องใช้ นำมาทำพิธีเพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้ว

ภาพที่ใช้ประกอบเป็นช่วงของการนำของเซ่นไหว้มาแห่รอบศาลาเป็นการเรียกบรรพบุรุษเพื่อให้มารับข้าวของที่ได้จัดเตรียมมาครับ

ซึ่งเป็นแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นครับ เดียวจะทยอยลงให้ดูกันครับ ทำวันนี้ เท่านี้ก่อนครับ แล้วเจอกันโพสต์หน้าครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 12912.50
ETH 408.96
USDT 1.00
SBD 1.01