Cześć! Hi! 안녕!

in #ukri3 months ago

Myślę, że zdrowie jest bardzo ważne.

Mam koleżankę, która jest przeziębiona i mam nadzieję, że szybko wyzdrowieje!

Sort:  

Upvoted! Thank you for supporting witness @jswit.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 25647.03
ETH 1805.87
USDT 1.00
SBD 2.13