Трохи про осінню відпустку\A bit about autumn vacation

in #ua3 years ago

Congratulations, my dear friends) this morning promised something to talk about the holiday. But these two days were saturated = this time, and therefore I feel pretty exhausted (and the vacation just started). Secondly, in the sanatorium where I live, as it turned out, va-file catches the best on the stairs between the second and third floors, then I sit between the floors on those stairs, people pass through me. It certainly adds a little bit of romanticism to my field notes. But the working atmosphere is not very - all the time have to become. AND I'm too old for such a puncture. Therefore, I will try briefly, literally some notes.

Вітаю, мої любі друзі) сьогодні зранку обіцяв дещо розповісти про відпустку. Але ці два дні виявилися насиченими = це раз, і тому почуваю себе досить виснаженим (а відпустка тільки почалася). По друге, в санаторії, де я живу, як виявилося вай-фай найкраще ловить на сходах між другим і третім поверхом, то я сиджу між поверхами на тих чамих сходах, по мені проходять люди. Це звичайно трохи додає романтизму до моїх польових заміток. Але робочої атмосфери не дуже - весь час приходиться ставати. ТА і застарий я трохи для такого панкування. (А, і поки я набирав це речення, виявилося, що вай фай ще і дуже нестабільний, мережу вибиває, приходиться постійно бігати з ноутом і знаходити звязок і перегружатися, що теж не додає роботоздатності) Тому постараюся коротко, буквально деякі замітки.

DSC_0479.JPG

Well, this photo is for attracting attention. Now this cat hangs in the car. Then the child climbed from plasticine and dried)) is just in the way)))

Ну, ця фотка для привернення уваги. Зараз цей котик висить у машині. То дитина зліпила з пластиліну і засушила))якраз в дорогу)))

So, first on the way - we went to Volyn - married cousin. Taking into account his arrogant nature and the specific nature of this event, another is that his sister (my, cousin, respectively) still can not believe what happened and that he was necessary to someone. Therefore, if it is possible, we also visited the city of Lutsk)))

Отже, спершу в дорогу - ми поїхали на Волинь - одружився двоюрідний брат. Враховуючи його свавільний норов і специфічний характер - це подія ще та - його рідна сестра (моя, відповідно двоюрідна) досі не може повірити, що це сталося, і що він комусь та виявився потрібним. Тому, при нагоді ми ще і відвідали місто Луцьк))) [//]:# (!steemitworldmap 50.740935 lat 25.327118 long d3scr)

DSC_0485.JPG

DSC_0494.JPG

Well, this crocodile is in the central park named after Lesya Ukrainka

Ну, цей крокодильчик - то в центральному парку імені Лесі Українки

DSC_0505.jpg

DSC_0508.JPG

Still there is a slide in the form of a walrus. Frankly speaking, she's still from the time I was still the same big, as now my children ... That's why some nostalgic frames somewhere ...

Ще там є гірка у вигляді моржа. Відверто кажучи, вона ще з тих часів, коли ще я був таким самим завеликим, як зараз мої діти... Тому, то трохи ностальгійні кадри десь...

DSC_0499.JPG

DSC_0501.JPG

Well, and to close gestalt with that park - that other ship)))

Ну, і щоб закрити ґештальт з тим парком - ще той кораблик)))

At the wedding we did not do individual photos - I know how nervous it is - when there are solemnities, some events. And all instead of taking a direct part - make foto on mobiles, tablets, pathetic mirrors and so on.
Let me just note that the wedding was in the bedroom area. But in the middle of that sleeping area a hotel and restaurant complex was broken. Enough pops, but with those green plantations makes quite a good impression)))

На самому весіллі ми окремих фотографій не робили - сам знаю, як це нервує - коли там урочистості, якісь заходи. А всі замість того щоб приймати безпосередню участь - роблять фотки на мобіли, планшети, пафосні зеркалки і все таке.
Зазначу тільки, що весілля було в спальному районі. Але посеред того спального району розбили готельно-ресторанний комплекс. Достатньо попсовий, але з тими зеленими насадженнями справляє досить непогане враження)))

DSC_0515.JPG

DSC_0489.jpg

DSC_0490.jpg

Mum bought a glider child. So he made the most outrage among children. Everyone wanted to play that plane

Мама купила дитині планера. То він серед дітей зчинив найбільший фурор. Всім хотілося погратися тим літачком

DSC_0521.JPG

DSC_0526.jpg

And this is already my mother with my nephew - my youngest grandson))) Yes - in our family there are only guys)))

А це вже моя мама з моїм племінником - своїм наймолодшим внуком))) Так - у нас в родині одні хлопці)))

I wanted to write short field notes. And I went out to my full post. This is good) I think we will continue tomorrow)) Before the meetings))))

Хотів написати коротенькі польові замітки. А вийшов по моєму повноцінний пост. Це добре) Думаю, завтра продовжимо)) Побачимось)))

Sort:  

Очень хорошо написано! И фотки классные!!!

дякую)

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=paganlord
Post link: http://steemitworldmap.com?post=trokhi-pro-osinnyu-vidpustku-a-bit-about-autumn-vacation


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 49237.17
ETH 4195.91
BNB 570.82
SBD 5.80