Стім монстри. Тиждень 7 ( Steem monsters. Week 7)

in #ua5 years ago
UAEN
Щось поки що я відстаю від плану , можливо в цьому сезоні недотягнуся до золотої ліги.Something I am behind the plan so far, maybe this season I will not reach the gold league.UAEN
Також було відкрито 1 орб. Винагорода цього разу нічим цікавим не порадувала.1 orb was also opened. The reward this time did not please anything interesting.

Sort:  

Привіт. Приєднуйся до steemmonsters.club . Участь в ньому допоможе виконати та перевиконано твій план ))

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66670.04
ETH 3497.56
USDT 1.00
SBD 2.71