You are viewing a single comment's thread from:

RE: Yemeksepetini dün kim kapattı açıklıyorum

in #tr7 years ago (edited)

Buna bizzat şahit oldum ve merak ettim araştırmaya da üşenmiştim başlığı görünce mutlu oldum :) çok güzel güncel paylaşım teşekkürler

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 66552.75
ETH 3490.33
USDT 1.00
SBD 2.64