You are viewing a single comment's thread from:

RE: VAY BEEE NE ÇABUK GEÇTİ DAHA DÜN GİBİ...

in #tr5 years ago (edited)

Allah mutluluğunuzu bozmasın inşallah. Ben de evleneli 365 gün olacak 24. Aralıkta. Çok mutlu görünüyorsunuz inşallah devamlı böyle kalırsınız.

Sort:  

Teşekkür ediyoruz ALLAH size de uzun uzun Mutlu yıllar nasip etsin.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 66494.63
ETH 3508.10
USDT 1.00
SBD 2.66