You are viewing a single comment's thread from:

RE: Bitcoin - Olacağını Beklemiyordum Ama Oldu

in #tr5 years ago

Her düşüşe alım fırsatı olarak bakmaktan helak olduk ama ya :)) Artık satış fırsatları istiyoruz :))

Sort:  

Arada da ufak tefek de olsa satım fırsatlarını yakalamak gerek ama öyle olmaz ki, sadece al-al olmaz tabiki :))

Bitcoin 18000 de iken alıp da 6000 e düştüğünde zarar etmeyen arkadaşlarım var al-sat yaptığı için. :))

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22793.85
ETH 1572.03
USDT 1.00
SBD 2.60