You are viewing a single comment's thread from:

RE: Halden Hal'e

in #tr6 years ago

İçerisinden acaba gece tarifesi olsa ne kadar olur diye geçirirken tam o sırada bakışlarından ne düşündüğünü anlayacak kadar eski esnaf olan manav Hasan '' İki katı olacaktı'' dedi

okurken bi an ben de düşünmedim değil bunu:))
ee olacak o kadar çilekler, erikler, incirler, dutlar kolay değil öyle..🙆‍♀️

Sort:  

:) erkek olmak çok zor :)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59933.20
ETH 3191.47
USDT 1.00
SBD 2.44