Sempervivum Tectorum - Kulak Otu (Damkoruğugiller)

in #tr3 years ago

image

Bu çiçek damkoruğugillerden sempervivum. Bu çiçeği kışın memlekete geldiğimizde yengemden almıştık. Çoğalma şeklini çok ilginç bulmuş ve biz de çoğaltmak istemiştik. Geçen 6 ay boyunca çiçeği görmemiştim. Bayram sebebiyle memlekete gelince güzel çiçek bizi sürprizle karşıladı. 2 tane büyük bir tane de minicik yavru vermiş. Artık saksısı dar gelmeye başladığı için köyden verimli toprak getirdik. Birkaç gün içinde daha geniş bir saksıya geçireceğiz. Umarım daha çok çoğalır.

image

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ornitorenk from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.