İnsan Beyni ve İletkenlik / Kayıplar

in tr •  9 months ago 

Bilgisayardan İnsan Beynine Bilgi Aktarımı Mümkün mü ?

Başlığı nasıl tanımlayabilirim çok emin değilim. İlgi çekici, şaşkınlık yaratıcı ya da heyecan verici demek mümkün. Bu konuda araştırmalar ve çalışmalar yapıldığını da duyuyor ve biliyoruz. Mümkün olabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Günümüz teknolojisi ile henüz pek mümkün değil ama çok yakın gelecekte hayatımıza gireceği de net.

[Kaynak]


[Kaynak]

İnsan Beyni ve Sürtünme

İnsan beyninin aktarımları kimyasal yollarla yaptığını söylemek yanlış olmaz. İnsanların bilgi aktarımında da kabloların aktarımında olduğu gibi kayıplar söz konusu olabiliyor. Bazen kulağımızda, bazen gözümüzde, bazen dilimizde düşüncem o ki sıklıkla da beynimizde sürtünmeye (!) bağlı kayıplar söz konusu. Nasıl bir sürtünme ise bazen sağır duymaz uydurur modelini dahi gözlemleyebiliyoruz. Nedir bu sürtünmenin nedeni ? Heyecan, korku, yanıltma ihtiyacı, ikna isteği ? Yüzlerce insani şeyden bahsedebiliriz. İnsan beyninin henüz keşfedilmeyen yönlerini düşündüğümüzde bilmediğimiz daha bir çok sebepte ortaya çıkacaktır. İnsan beyni ve bilgisayar arasındaki benzerlikleri ve farkları düşündüğümüzde ya da her ikisinin de gelişimini incelediğimizde daha çok fikir yürütebileceğiz. Hastalıklarını ya da çalışma biçimlerini ya da ihtiyaç duydukları enerjiyi vb. her bir etkeni iyi irdelemek gerekiyor.

Toleranslar Kabul Edilebilir mi ?

Elektriği, ısıyı, veriyi .. dahi eksiksiz aktarmayı tam anlamıyla çözememiş bir toplum olarak bilgiyi ya da daha doğrusu doğru bilgiyi eksiksiz aktarmayı nasıl çözeceğiz ? Hep birlikte düşünmemiz ve bir sonuca varmamız gerekiyor. Ya da mağlubiyeti kabul mü edeceğiz ? Tolerans nedir ? Kayıplar azaltılabilir mi ? Gibi sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Derdim aslında elektrik ya da ısı gibi enerji türlerinin aktarımından daha çok bilginin aktarımı. Aklıma #cmylmz geliyor, hadi gülelim :)

Message transferred by the transmitter from the source to the receiver :)

Net İletişim / Empati ve Kayıplar

Kayıplar için bizim şu an yapabileceğimiz en iyi şey "Net ve Sıkı İletişim" kurmaya çalışmak olmalıdır. İletişime açık olmak, iyi ilişkiler kurmak, empati kurabilmek bu tür kayıpları en aza indirecek yöntemlerdir. İyi bir dinleyici ya da iyi bir aktarıcı olabilmek için sürekli ve çok çalışmamız gerekiyor. Ne kadar antrenmanlı olursak öncelikle bireysel başarı sonrasında toplumsal başarıyı yakalayabilmemiz o denli muhtemel. Bu bağlamda insanlığın, ülkelerin, toplulukların, şirketlerin, ailelerin hatta bireylerin bu konuda göstereceği ekstra çaba büyük başarının temelini oluşturacaktır.

"Hep çalıştın, hep ürettin. Olsun. Gene çalış, gene üret, daha iyi çalış. Daha iyi üret."

Samuel Beckett


Posted from my blog with SteemPress : https://obulunmaz.000webhostapp.com/insan-beyni-ve-iletkenlik-kayiplar/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bilgisayardan İnsan Beynine Bilgi Aktarımı Mümkün mü ?

Başlığı nasıl tanımlayabilirim çok emin değilim. İlgi çekici, şaşkınlık yaratıcı ya da heyecan verici demek mümkün. Bu konuda araştırmalar ve çalışmalar yapıldığını da duyuyor ve biliyoruz. Mümkün olabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Günümüz teknolojisi ile henüz pek mümkün değil ama çok yakın gelecekte hayatımıza gireceği de net.

Bu kısmı okuyunca aklıma Fringe dizisindeki Walter Bishop 'ın yapmak istediği şey aklıma geldi. Arkadaşı William Bell ölünce onun bilincini bilgisayara aktarmaya çalışmıştı da olmamıştı. Faydalı bir paylaşım olmuş, elinize sağlık.

Loading...

Congratulations @obulunmaz! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of comments

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard Ranking update - Resteem and Resteemed added

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by Obulunmaz from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.