STEEM'in STEEMITTEKİ YERİ ve ÖNEMİ [Cointurk 9. Projesi]

in tr •  2 years ago 

Merhaba Arkadaşlar;

Bugün postlarımızdaki artış dikkat çekmiştir muhakkak. İşte bu artışa sebep olan şey, Steemit platformunun para birimi olan Steem'deki artıştır. Bize yaklaşık 48 saatte yansımış olsa da postlarında ki gelirleri almayan arkadaşlar için güzel bir haber oldu. 

Steem, Steemit'in oluşumu ile kurulmuş bir para birimi olmasına karşın bir borsa misali inişli çıkışlı durumları oluyor. Bu iniş ve çıkışlar bize gerçek olarak gönderilerimizde ki oy değerlerini de aşağıya yada yukarıya çekebiliyor.  

Steem'e yatırım yapıldığında Steem miktarımız, Steem Dollars yada Steem Power'a dönüştürebiliyor. Yani yatırım yaptığımız Steem'i Oy gücümüze yada SBD olarak hesabımıza dönüştürmek mümkün. Böylece Steem düşmeye yüz tuttuğu zaman bu yollara başvurulabilir. 

Bence Steem'in güzel yanlarından biri de sadece düşüş oldugu zaman oylarımızda azalmasından ziyade, yükselişe geçtiği sırada da postlarımıza bunun hızlı bir biçimde yansıması kesinlikle yararlı bir durum.

Steem'in bence tek yatırıma kapalı yanı, istikrarsız bir durumda olması. Yani sabit bir bantta oranını koruyamaması. Bunun sebebini  de, kullanıcıların Steem'den daha çok Steem Dollars yada Steem Power'a yatırım yapmaları olarak görüyorum. Bence önemli olan, tüm bu birimlere katkıda bulunmak için yatırımlarınızı doğru yöneterek, yatırımınızı dengede tutmaktır.

Steemit Topluluğu büyüdükçe, bu birimin daha dadeğerlenmesi de içten bile değil. 


Okuduğunuz için Teşekkür Ederim. 


Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by AEK from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.