İnsanlar, görmek ve duymak istedikleri ile yaşar

in tr •  5 months ago

Bu hikayeyi ilk ne zaman ve kimden dinlemiştim hatırlamıyorum ama hatırladığım tek şey o zaman çok küçük idim. İlerleyen zamanlarda önce takvim yaprağı arkasında, sonra bazı "kişisel gelişim" kitaplarında ve en son Internet'in yayılması ile birçok yerde karşıma çıktı.

Hikaye gerçek mi, kurgu mu bilinmez ama, benim için, insan psikolojine dair en basit ve çarpıcı bir örnek oldu her daim.

Bazı anlatılarda, hikayenin kahramanı bilge/derviş insan Behlül-i Dânâ olduğu rivayet edilir:


Source

Birgün Behlül, çocuğuna bir hayat dersi vermek ister, "gel oğlum, bugün sana insanlara dair bir şey göstermek istiyorum"der. "Bizim beyaz atı da getir ve dışarı çıkalım" diye buyruk verir çocuğuna.

  • Atın dizginleri elinde, baba ve oğul yaya bir şekidle yürürler, yanlarında da o beyaz güzel at vardır. Bir insan topluluğuna selam verip ilerlerle.
    "Bak evlat, şimdi arkamızdan söylenecekleri iyi dinle" der. Kalabalık arasında nice insan "yazıklar olsun, o koca at varken, yaya yürüyorlar. Ne güne duruyor. Bugün işine yaramayacakta ne zaman yarayacak. Hem o küçük sabiye yazık"

  • Bu sefer çocuğunu ata bindirir, kendisi yaya bir şekilde, atın dizginleri ellerinde yürürler. Tekrar bir insan topluluğu ve selam verip ilerlerler. Yine aynı şekilde, çocuğuna, arkadan söylenecekleri iyi dinlemesini söyler: "Tühh yazıklar olsun, o yaşlıca adam yaya yürürken, o velet o koca ata binmiş. Yaşlılara saygı ve hürmet kalmamış"

  • Çocuğu attan indirir, kendisi biner. Yine bir insan topluluğu ve yine arkadan söylenen sözler: "Ne vicdansız adammış. O küçücük sabiyi yürütüyor, kendisi güçlü olduğu halde ata binmiş"

  • Bu sefer, her ikisi ata biniyor ve ilerliyorlar. Aynı şekilde bir topluluğu geçiyorlar ve toplulukdan bazıları: "Yazık o ata, hiç merhametleri yok, iki koca insan o hayvancağıza eziyet ediyorlar".

Çocuğuyla beraber eve gelirler ve derki: " bak evlat, işte insanoğlu böyledir, her ne yaparsan yap, illaki bir eleştiri, illaki bir noksanlık, illaki bir sitem edecekler"

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ohhhh
Wish I understood the writings

·

it is a (wisdom) story about human psychology and their social behaviors. :)

·
·

Wow.... Thank you!!!

·

I know the magic and I can understand yours :p for the post give a try to Google Translator :p

·
·

It doesn't translate exact...

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by MA from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

You got a 50.00% upvote from @upmewhale courtesy of @mahsumakbas!

Earn 100% earning payout by delegating SP to @upmewhale. Visit http://www.upmewhale.com for details!

You got a 13.59% upvote from @upme thanks to @mahsumakbas! Send at least 3 SBD or 3 STEEM to get upvote for next round. Delegate STEEM POWER and start earning 100% daily payouts ( no commission ).