Tarihi Medresede Fotoğraf Sergisi

in #tr6 years ago

Karaman/ Ermenek' te bulunan Tol Medrese de fotoğraf sergisi düzenlenmiş. İşte o fotoğraflardan birkaçı.

IMG-20180413-WA0046.jpg

IMG-20180413-WA0047.jpg

IMG-20180413-WA0036-1.jpg

Sort:  

TR Liste, Steemit Türkiye'nin başlatmış olduğu bir kürasyon projesidir. TR Liste her gün, gönüllü değerlendirmen ekibimiz tarafından Steemit Türkiye Discord Kanalında değerlendirilen kaliteli yazılar arasından, en yüksek puan alan 3 yazıyı ve 1 fotoğrafı, TR Liste Curation Trail'i ile oylayarak destek olmaktadır.


"trliste" etiketini yazınıza ekleyerek siz de TR Listenin desteğini alabilirsiniz. TR Liste kuralları ve nasıl seçileceğiniz hakkında daha ayrıntılı bilgi için bu konuyu okuyabilir
ve Steemit Türkiye Discord Kanalı ndan bize ulaşabilirsiniz.

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by kirazay from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 67402.68
ETH 3481.04
USDT 1.00
SBD 2.65