You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minik Eren'e Umut Ol - [Yardım Kampanyası]

in #tr3 years ago

Böyle bir projenin meydana gelmesinde yardımcı olan ve Eren'in dileğini gerçekleştirmek için yardımcı olacak herkese teşekkürler şimdiden :)

Sort:  

emeği geçen bir sürü insan, bir sürü teşekkür var :)

en başlarda da sen varsın. @kagantrky

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17433.40
ETH 531.49
SBD 1.16