Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Saygı duyuyorum kardeşim. Aynen öyle, herkesin inancı kendisi ve yaratıcı arasındaki manevi bir meseledir ve kimseyi bağlamaz. Ortak noktayı bulabildiğimiz için mutluyum.