You are viewing a single comment's thread from:

RE: TEK KELİME

in #tr4 years ago

Bazen tek kelime her kapıyı açarken bazende sonun başlangıcı olabiliyor.Bir bakmışsın "Tek Kelime" sana bu postu yazdırıyor.Güzel bir şiir olmuş.Kalemine sağlık...

Sort:  

Aynen öyle :) Yorumunuz için çok teşekkür ederim.

Coin Marketplace

STEEM 0.67
TRX 0.10
JST 0.075
BTC 57076.76
ETH 4733.10
BNB 631.61
SBD 7.25