Sort:  

%1 ihtimal görmeyebilir.birde bana gönderip.Baska bir bota da gönderse az oy alır.Şuana kadar botu kullanların cogu dlive dan oy ald.

Coin Marketplace

STEEM 1.23
TRX 0.13
JST 0.144
BTC 59873.79
ETH 2125.94
BNB 587.51
SBD 9.24