Amatör Makro Un Kurdu ve Pupası Çekimi

in #tr2 years ago

Fotoğraf makineme ters bağlama aparatı ile 18-55 mm lensimi bağlayarak amatör makro çekim denemeleri yapıyorum. Ani kararlarda çekebilecek konu bulmak zor olduğu için elimdeki canlılar ile denemeler yapmayı seviyorum. Un kurtlarını da yakından görmek isteyenlerin olabileceğini düşünerek biraz deneme yaptım. Un kurtlarımı daha büyük bir kaba aktarırken aklıma geldi ve o anda gelişti olay. Bir hazırlığım olmadığı için kaliteli görüntüler çekemedim fakat merak edenlerin meraklarını daha da artırabilecek bir video olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler dilerim.

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by ethemkibar from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @ethemkibar.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 19164.04
ETH 604.01
SBD 1.18