You are viewing a single comment's thread from:

RE: #ÇerezTime #1 Theta.Tv & ZMZÇş

in #tr3 years ago

Selamlar, verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Okudukça aklıma sanki daha önce böyle bir yazı vardı diye geldi ama emin olamadım. Stein hocam sanırım bu proje ile alakalı bir yazı hazırlamıştı. Hatta aktif olarak da kullanıyor bildiğim kadarıyla. Bilgilerimiz tazelenmiş oldu.

Sort:  

Eyvallah,
Evet, sizinle aynı dakikalarda kullanıyormuş hocam ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 26919.67
ETH 1712.46
USDT 1.00
SBD 2.71