You are viewing a single comment's thread from:

RE: Uçan Dolar Yapmışlar, O zaman.. "Borsa" (?)

in #tr3 years ago

Dibimizde kahin varmış da haberimiz yok imiş 😀 Bist ten hisse almalı o vakit 🤔

Sort:  

;) Kısmen üzerime alınsam da aslında olayın ne benle ne de başka şahıslarla ilgisi yok.
Gerçek manada Kahin; Teknik Analiz'in kendisi. Özü de matematik(sel düşünce) ;)

Coin Marketplace

STEEM 1.15
TRX 0.14
JST 0.132
BTC 57448.76
ETH 3880.81
BNB 667.32
SBD 7.09