MAGAZİN NEDİR?

in tr •  6 months ago

MAGAZİN, çeşitli konulardan yüzeysel olarak söz eden düşünsel ağırlık taşımayan bol resimli yayın.

Daha çok dergiye benzer, fotoğraf ve resimlere geniş yer veren günlük gazeteye magazin gazetesi, gazetelerin içinde resimli roman, fotoroman, tefrika, fal, bulmaca ve benzerlerinin yer aldığı sayfası da magazin sayfası olarak nitelendirilir.

Televizyonda ise, geniş izleyici yığınlarının ilgisini çekebilecek nitelikte müzik, dans, söyleşi vb. konulardan oluşan programa magazin programı denir.

Okuduğunuz için teşekkür ederim ... @bym
Görsel Kaynak : 1


Posted from my blog with SteemPress : http://eskibilgi.tk/2018/10/magazin-nedir

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by bym from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.