You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tüm Zamanların En Çok Konuşulan Olayı! Uzaylılar Aramızda Mı?

in #tr6 years ago

Bu soru herkesin akıllarında bir muamma acaba gerçekten varlar mı bazı kanıtlar var ama yine de inanamıyor insan .😃
Bu evrende yalnız değiliz galiba😄

Sort:  

kesinlikle yalniz olmadigimizi dusunuyorum.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 64768.36
ETH 3436.88
USDT 1.00
SBD 2.51