Sort:  

Destek olmak adına katılım göstereceğim inşallah, benim yazım genelde yorum türünde olacak gibi, bir nevi motivasyon...

Çok güzel olur hocam teşekkür ederim

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27390.58
ETH 1639.34
USDT 1.00
SBD 2.23