Sort:  

Hiçbir kişiyi birbirinden ayırt edemiyorum hepsi çok değerli insanlar ve çok değer vererek uğraşmışlar

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41779.05
ETH 3109.92
USDT 1.00
SBD 4.64