90'ların Reyting rekorları kıran Tv Programları

in #tr4 years ago

Merhaba Arkadaşlar,
Bugün sizlere 90'lı Yıllara damga vurmuş ve halen günümüzde bahsi geçen proğram ve dizilerden çok kısa hatırlatmalar yapacağım. :)

-Benim Favori Dizim RUHSAR ! 1998-2001
Fantastik türk dizisi,Ölümsüz aşka bize inandıran en baba dizi :))

ruhsar.JPG

-7 Numara 2000
Sıcacık bir aile yuvasını yaşatan komedi türü televizyon dizisidir.

7numara.JPG

-Evdeki Yabancı 2000-2001
Unutulmaz rap şarkı geliyor aklıma hep nedense şşt yabancı söyle bana sen kimsin gibi :)

evdeki yabancı.JPG

-Mahallenin Muhtarları 1992-1995
90'lı yılların Fenomen dizisi Reyting rekorları kırmıştır.

mahllenin muhtarları.JPG

-Barış Manço 1988-1998
Çoçuk ve aileye yönelik eğitici bir proğramdı. Tam 10 yıl sürmüştür.

barış manço adam olacak.JPG

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by atmzl92 from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @atmzl92! You received a personal award!

1 Year on Steemit

Click here to view your Board of Honor

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!

Congratulations @atmzl92! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24626.89
ETH 1905.08
USDT 1.00
SBD 3.32