Sort:  

maşallah dediğim pek yaşamıyor, yine de umduğunuz gibi olur inşallah.

:D aman hocam o zaman demeyin :D

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27613.95
ETH 1750.06
USDT 1.00
SBD 2.92