ఋతువులుsteemCreated with Sketch.

in time •  2 months ago 

యూరోప్‌లో ఏమి మరియు ఎన్ని సీజన్లు ఉన్నాయి?

సమాధానం: శీతాకాలం, వేసవి, వసంతం మరియు శరదృతువు

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!