เกษตรกร’ 9 ล้านครัวเรือนรับเงินเยียวยา ‘โควิด-19’ หมื่นห้า

in #thailast year

image.png

เครดิตภาพ กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จำกัด

สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกคน มีข่าวสารจากเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ มาฝากจ้า อ่านไปเลยแล้วกันนะ จากที่ทาง กรมส่งเสริมการเกษตรเขาได้มีการเผยรายละเอียดความคืบหน้า การตรวจสอบสถานะเกษตรกร เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทรวงการคลัง เสนอที่ประชุม ครม. อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต โควิด-19 และภัยแล้ง รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน ซึ่งเขาจะทำการจ่ายเพียงครั้งเดียว โดยน่าจะอ้างอิงจากข้อมูลที่เกษตรกรขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ และตรวจสอบกับฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธ.ก.ส.

image.png

สำหรับวิธีการเข้าไปตรวจเช็คก็ไม่ยาก ทำได้ตามขั้นตอนนี้เลยจ้า

    1. เข้าสู่เว็บไซต์ farmer.doae.go.th หรือ คลิกที่นี่
    1. ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
    1. กดคำว่า "ค้นหา" จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

image.png
เครดิตภาพ ไทยรัฐ

การจ่ายเงินให้เกษตรกร เพื่อเยียวยาผลกระทบจาก จะเป็นการจ่ายเพียงรอบเดียวคือ 15,000 บาท ซึ่งต่างจากการจ่ายเยียวยา 5 พันบาทให้อาชีพอิสระที่จ่ายเป็นรายเดือนไป 3 เดือน

สำหรับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติ ของ เกษตรกร จาก กรมวิชาการเกษตร นั้นได้อธิบายไว้ ดังนี้

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเบื้องต้น
1.ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้

2.ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนด

3.เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

image.png

ดังนั้น การตรวจสอบสถานะเกษตรกร จึงถือเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นเพื่อที่มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจาก โควิด-19 จะถูกส่งต่อ และกระจายไปยังทุกคนในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

image.png

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร สามารถขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก เว็บกรมส่งเสริมเกษตร แล้วกรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้.
ตามนี้นะทุกคน ว่างๆก็ลองไปตรวจดูแล้วกันนะ