You are viewing a single comment's thread from:

RE: เที่ยวนครนายก#3 อุทยานวังตะไคร้:Wang takhrai National Park

in #thai3 years ago

ตอนเด็กๆได้ยินน้ำตกวังตะไคร้มาบ่อย
พึ่งเห็นรูปวันนี้ สวยจริงๆนะคะ

Sort:  

ครับสวยมาก...
แต่ความสวยของที่นี่ก็เคยเกิดเหตุโศกนาฏกรรม มีคนมาเสียชีวิต 18 คนที่นี่ เมื่อ เดือนกันยายน 2537 จากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ครับ

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 62897.97
ETH 2426.72
BNB 539.99
SBD 8.86