Sort:  

การจัดฟันแบบนี้ใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันแบบเหล็กเยอะค่ะ .... แต่ค่าใช้จ่ายก็แพงกว่าด้วย สำหรับคนที่มีปัญหาฟันไม่มากก็สามารถจัดฟันแบบแนตได้ จริงๆก็ใช้เวลาเป็นปีๆ เหมือนกันค่ะ

This is new to me! Never seen my friends with this kind of tools!

Posted using Partiko iOS

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.10
JST 0.031
BTC 38574.13
ETH 2092.60
USDT 1.00
SBD 4.85