We know how to survive the allergic season outdoors and at home!

in #tesla10 months ago (edited)

Sometimes heat, sometimes snow. Although the spring started in April this year, the weather conditions kept changing pretty often. Along with the changes, the enemies of all allergy sufferers arised. Flowering trees can bother many of them. How to overcome not only spring pollen? We will advise!

Spring is synonymous with awakening nature, blooming trees and budding flowers. For many people, such a picture is a pleasure, but for some, flowering nature will bring tears to their eyes. The season of allergens is coming, which can bother you pretty much. Red eyes, never-ending runny nose and sneezing - these are typical signs of pollen allergy.

"The most common spring allergy is to pollen. Its season often starts in February with hazelnuts, and alder and birch are gradually added to it with flowering. This is the main cause of pollen allergy until May. However, we must not forget about other flowering trees, such as oak, beech and ash, which allergies can also torment in the spring,” explains MUDr. Radka Šedivá from the SYNLAB ambulance. They then release small particles into the air, which the allergy's body considers a danger, and in defense of the desert, rhinitis and the typical itching and tearing of the eyes.

How to defend pollen?

Unfortunately, there is no simple recipe, but rather a cocktail mixed with individual things that allergy sufferers must avoid and that they must do instead. Prevention plays a major role in this case. "In addition to the regular use of prescription allergies, I recommend monitoring pollen news, following regimens, limiting your stay in nature in dry and windy weather, ventilating early in the morning or shortly after rain, wiping dust more often, getting an air purifier. and regularly clean the filters in it,“ says MUDr. Radka Šedivá.

1. Go out more in the evening

The morning (and morning hours) are the strongest pollen concentrations in the air. Therefore, for walks or trips, plan for a later afternoon or evening. It helps to monitor pollen news, according to which you can plan when it is best to go out into the fresh air.

And when you're outside, wear sunglasses that reduce eye contact with pollen particles. Veils and respirators will also serve as well. Prefer disposable paper handkerchiefs over cloth ones that can hold both pollen and dust allergens. After each return home, ideally take a shower and change your clothes. Pollen particles can stick to hair and clothing and you would spread them around home unnecessarily.

2. Clean more often

Pollen allergens are lurking not only outside. They are also hidden in your home, so include a more frequent cleaning program. Pay the most attention to windows and window sills. Pollen particles creep into your home through them during ventilation, so regularly wipe window sills, window frames and blinds.

Wipe dust more often, vacuum and change towels and bed linen. When vacuuming, don't forget the mattresses either. Pollen and dust baits are often kept on curtains and drapes. If you do not want to give them up, do not forget them every time you clean.

If you have a pet that moves indoors and outdoors, take more care of its fur. Pollen allergens can also remain on it, which can irritate your eyes and trigger allergic rhinitis.

3. Do not ventilate and place on air purifier

If you want to let the fresh air out of your house, you'd better leave it for the night. During the day, avoid ventilation and when there is no more left, open a window where you are not currently spending time actively. If you want fresh air without pollen baits, get an air purifier at home. It captures over 99% of microparticles, including pollens, via a HEPA filter.

Even better are ionizer scrubbers, which release anions into the air and create a similar atmosphere to that prevailing outside shortly after a storm. For example, you can get Tesla air purifiers in four different sizes and they will fulfill their task in a studio apartment and in a large household. The big advantage is that these purifiers are part of the smart home system, so it is possible to connect them with other products of this brand, but also need to be controlled remotely using an application (for example, turn them on before you come home so that the air is clean right after your arrival). It is important to change the filters regularly, not only for air purifiers, but also for conventional and robotic vacuum cleaners.

You can also try grandma's advice, such as regular drinking of water with lemon, which will ensure a sufficient amount of vitamin C, which has antihistaminic effects. "It is important to visit an allergist regularly before each season, to follow his recommendations, to take the prescribed allergy medications regularly according to the agreement and to always have them with you for safety," adds MUDr. Radka Šedivá from the allergological outpatient clinic SYNLAB.

Source: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy/678900/vime-jak-prezit-alergickou-sezonu-venku-i-doma.html

[CZ] Víme, jak přežít alergickou sezónu venku i doma!

Chvíli teplo, chvíli sníh. Ačkoliv letošní jaro začalo vyloženě aprílově, přesto je tady. A s ním přicházejí i nepřátelé všech alergiků. Kvetoucí stromy mohou potrápit nejednoho z nich. Jak vyzrát nejen na jarní pyly? Poradíme!

Jaro je synonymem pro probouzející se přírodu, rozkvetlé stromy a pučící květiny. Pro mnoho lidí je takový obrázek potěchou, některým ale kvetoucí příroda vžene slzy do očí. Přichází sezóna alergenů, které mohou pěkně potrápit. Zarudlé oči, nekončící rýma a kýchání – to jsou typické projevy pylové alergie. „Nejčastější jarní alergie je na pyl. Její sezóna startuje často už v únoru lískou, postupně se k ní pak s kvetením přidávají olše a bříza. Ta je hlavní příčinou pylové alergie až do května. Zapomenout však nesmíme ani na další kvetoucí stromy, jako jsou dub, buk a jasan, které alergiky umí na jaře také pěkně potrápit,“ vysvětluje MUDr. Radka Šedivá z ambulance SYNLAB. Do vzduchu pak vypouštějí drobné částečky, které alergikovo tělo považuje za nebezpečí a na obranu pouští rýmu a typické svědění a slzení očí.

Jak se pylu bránit?

Bohužel neexistuje jednoduchý recept, ale spíše koktejl namíchaný z jednotlivých věcí, kterým se alergici musejí vyvarovat a které musejí naopak dělat. Prevence v tomto případě hraje hlavní roli. „Kromě pravidelného užívání léků na alergii, které jsou na lékařský předpis, doporučuji sledovat pylové zpravodajství, dodržovat režimová opatření, omezit pobyt v přírodě za suchého a větrného počasí, větrat spíš brzy ráno nebo krátce po dešti, častěji utírat prach, pořídit si čističku vzduchu a pravidelně v ní čistit filtry,“ říká MUDr. Radka Šedivá.

1. Choďte ven spíše k večeru

Ranní a dopolední hodiny jsou pylové koncentrace ve vzduchu nejsilnější. Proto si pro procházky nebo cesty za pochůzkami plánujte na pozdější odpoledne nebo večer. Pomáhá sledování pylového zpravodajství, podle kterého si můžete plánovat, kdy je nejvhodnější vyrazit na čerstvý vzduch.

A když už budete venku, noste sluneční brýle, které omezí kontakt očí s pylovými částečkami. Stejně tak poslouží i roušky a respirátory. Dejte přednost papírovým kapesníkům na jedno použití před látkovými, ve kterých se mohou držet pylové i prachové alergeny. Po každém návratů domů se ideálně hned převlečte a pokud můžete, dejte si i sprchu. Částečky pylu mohou ulpět na vlasech i oblečení a zbytečně byste si je roznášeli po domově.

2. Častěji uklízejte

Nejen venku na vás číhají pylové alergeny. Skrývají se i u vás doma, proto zařaďte do pravidelného programu častější úklid. Největší pozornost věnujte oknům a parapetům. Přes ně se do vašeho domova vkrádají pylové částečky během větrání, proto pravidelně utírejte parapety, okenní rámy a žaluzie.

Častěji utírejte prach, vysávejte a vyměňujte ručníky a ložní prádlo. Při vysávání nezapomínejte ani na matrace. Pylové a prachové nástrahy se často drží i na záclonách a závěsech. Pokud se jich nechcete vzdát, nezapomínejte na ně při každém úklidu.

Pokud máte domácího mazlíčka, který se pohybuje doma i venku, dbejte na důslednější péči o jeho srst. I na ní mohou zůstávat pylové alergeny, které mohou dráždit vaše oči a spouštět alergickou rýmu.

3. Nevětrejte a vsaďte na čističku vzduchu

Pokud si domu chcete pustit svěží vzduch, nechejte to raději na noc. Přes den se větrání vyhýbejte a když už není zbytí, otevřete okno tam, kde zrovna netrávíte aktivně čas. Pokud chcete mít jistotu čerstvého vzduchu bez pylových nástrah, pořiďte si domů čističku vzduchu. Ta prostřednictvím HEPA filtru zachytí přes 99 % mikročástic včetně pylů.

Ještě lepší jsou pak čističky s ionizátorem, které do ovzduší vypouští anionty a vytváří podobné ovzduší, jaké panuje venku krátce po bouřce. Třeba čističky vzduchu značky Tesla seženete ve čtyřech různých velikostech a svůj úkol splní v garsonce i ve velké domácnosti. Velkou výhodou je, že tyto čističky jsou součástí systému chytré domácnosti, takže je možné je propojovat s dalšími produkty této značky, ale také je třeba ovládat na dálku pomocí aplikace (například je zapnout dřív, než přijdete domů tak, aby byl vzduch čistý hned po vašem příchodu). Důležité je pravidelně měnit filtry, a to nejen u čističek vzduchu, ale i u klasických a robotických vysavačů.

Vyzkoušet můžete i babské rady jako je pravidelné pití vody s citronem, která zajistí dostatečné množství vitamínu C, který má antihistaminické účinky. „Důležité je pravidelně před každou sezónou navštívit alergologa, dodržovat jeho doporučení, předepsané léky na alergii užívat pravidelně dle domluvy a mít je pro jistotu vždy u sebe,“ doplňuje MUDr. Radka Šedivá z alergologické ambulance SYNLAB.

Source: https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy/678900/vime-jak-prezit-alergickou-sezonu-venku-i-doma.html

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.039
BTC 29157.23
ETH 1958.94
USDT 1.00
SBD 2.32