RE: "HEFKCHA" Tea Coffee không gian tuyệt đẹp.

You are viewing a single comment's thread from:

"HEFKCHA" Tea Coffee không gian tuyệt đẹp.

in tasteem •  10 months ago 

nayn e cũng mới đi qua và chưa vào, khiếp đẹp thế

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

hjhj uhm đi 2 người vào thành ra phải trả 1 nửa thôi :D

Ctrinh khuyến mãi à a :o