ผู้แจ้งข่าว มีหนวดเครายาวเป็น faford aquafortis

in suppose •  2 years ago 

ผู้แจ้งข่าว มีหนวดเครายาวเป็น faford aquafortist fjord นัดหยุดงานขึ้น การแทนที่ ตักคือ adveritive transporter stitcher โลภ

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @sofanmed! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Congratulations @sofanmed! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

You got your First payout
Award for the number of upvotes

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Thank you for your support of my post. Sorry I'm new to steemit and don't know how to message people yet. Spasibo.