You are viewing a single comment's thread from:

RE: Strimi Stream - Live #2

in #strimi-stream4 years ago

Napisałam posta na próbę. No i bardzo fajnie, intuicyjnie, nie mam uwag. Jedyny minus to taki, że więcej życia na osiedlu musi być. Na razie za mało do czytania. No ale na to akurat dość łatwo będzie zaradzić. :)

Sort:  

Powoli się rozkręci ;) Dzięki!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19867.84
ETH 1351.23
USDT 1.00
SBD 2.47