Day story life story

in #storyk4 months ago

IMG20211111110701.jpg

IMG20211111110656.jpg

IMG20211111110652.jpg

A farmer living in a village and his wife had a daughter named Pilu. Pilu was so beautiful to look at. One day the farmer's wife suddenly became very ill. And he breathed his last.

Then Pilu started crying for her mother. He was five years old then. Then Palu's father can't leave Phil alone at home. That's what he thought.

That she would marry a second one again. That's why Pilu's father brought her for a second marriage. Then his dream would take care of him very fondly at first.

But gradually she became a very bad woman. He could not see on Facebook. When he found her in front of his father, he used to caress her a lot. But left behind a lot of beatings.

And you heard him a lot. Then Pilu told her father to tell her everything. Hearing this, his honest mother got scared. If he tells his father.

What will he do then? So he decided to kick Pinu out of the house. Then he kicked her out of the house and told her to go to the forest.

Then he is sitting in a forest. Then she started crying. At that time an old lady was going through that road. Then that old lady asked her. Baby why are you crying

Then Pilu told everything to the old mother. Then the old mother gave him a pot. He would get whatever he wanted from then on. Then who said that pot.

Make him a house in the middle of the forest. Then it made him a very beautiful house. Then he started helping the poor miserable helpless people.

He was no longer lacking. He lived happily ever after in the jungle. His honest mother never saw him again.

'n Boer wat in 'n dorpie woon en sy vrou het 'n dogter met die naam Pilu gehad. Pilu was so pragtig om na te kyk. Eendag het die boervrou skielik baie siek geword. En hy het sy laaste asem uitgeblaas.

Toe begin Pilu vir haar ma huil. Hy was toe vyf jaar oud. Dan kan Palu se pa nie vir Phil alleen by die huis los nie. Dis wat hy gedink het.

Dat sy weer met 'n tweede een sou trou. Dis hoekom Pilu se pa haar vir 'n tweede huwelik gebring het. Dan sou sy droom hom eers baie lieflik versorg.

Maar geleidelik het sy 'n baie slegte vrou geword. Hy kon nie op Facebook sien nie. Toe hy haar voor sy pa kry, het hy haar baie gestreel. Maar het baie slae agtergelaat.

En jy het hom baie gehoor. Toe sê Pilu vir haar pa om haar alles te vertel. Toe sy dit hoor, het sy eerlike ma bang geword. As hy sy pa vertel.

Wat sal hy dan doen? Daarom het hy besluit om Pinu uit die huis te skop. Toe skop hy haar uit die huis en sê vir haar om bos toe te gaan.

Dan sit hy in 'n bos. Toe begin sy huil. Op daardie stadium het 'n ou dame deur daardie pad gegaan. Toe vra daardie ou dame haar. Baba hoekom huil jy

Toe vertel Pilu alles vir die ou moeder. Toe gee die ou moeder vir hom 'n pot. Hy sou van toe af kry wat hy wou hê. Wie het dan daardie pot gesê.

Maak vir hom 'n huis in die middel van die bos. Toe maak dit vir hom 'n baie mooi huis. Toe begin hy die arme ellendige hulpelose mense help.

Hy het nie meer ontbreek nie. Hy het vir ewig en gelukkig in die oerwoud geleef. Sy eerlike ma het hom nooit weer gesien nie.

Coin Marketplace

STEEM 0.26
TRX 0.07
JST 0.041
BTC 30314.33
ETH 2018.23
USDT 1.00
SBD 2.43