Atom Bombası

in steempress •  20 days ago

II. Dünya Savaşı, atom bombası atılması gibi bir insanlık suçuyla sona ermiştir. Atom Bombasının insanlık suçu olmasının sebebi, masum insanları da öldürmesidir.

Peki atom bombası nedir?

Atom bombası; tahribat gücü füzyonla, termonükleerle veya nükleer reaksiyonla ortaya çıkan bir bomba türüdür. Atom bombasıyla, çok az miktardaki madde devasa boyutlu enerji açığa çıkarır. Atom bombasının ilk denenmesinde yirmi bin ton TNT patlayıcı gücünde enerji meydana gelmiştir.

Atom bombası diğer bomba türleriyle aynı boyutta olmasına rağmen, tahribat gücü kıyaslanamayacak kadar fazladır. Atom bombasıyla bir kent tamamen yok edilebilir. Atom bombası bu gücü sebebiyle uluslararası ilişki politikalarında sık sık konuşulmaktadır.

Atom Bombasını, savaş esnasında Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya karşı iki defa kullanılmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri, Little Boy dediği ilk atom bombası 1945 senesinde Hiroshima'ya, yine aynı sene Fat Boy dedikleri atom bombasını Nagasaki'ye atmıştır. Bu iki atom bombası yüzünden ikiyüz bin asker ve sivil yaşamını yitirmiştir. Japonya'ya karşı kullanılan Atom Bombasının etikliği sürekli tartışılmıştır.

Nagasaki ve Hiroshima'ya atılmış bombalardan sonra yaklaşık ikibin test yapılmıştır. Dünyada, sadece bazı ülkelerde bu nükleer bombalar bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Pakistan, Kuzey Kore, Rusya, Birleşik Krallık, Çin Hİndistan, İsrail, Fransa nükleer bombaya sahiptir.

 


Posted from my blog with SteemPress : https://oguzhanlive.000webhostapp.com/2018/12/atom-bombasi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @oguzhanon! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1500 upvotes. Your next target is to reach 1750 upvotes.

Click here to view your Board
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @steemitboard:

Christmas Challenge - The party continues

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!