Sort:  

Cám ơn @thanhquyen nhiều nhá, bài viết của em cũng toàn là những bài viết tốt và chất lượng. Anh còn nhớ anh đã rất ấn tượng với bài thi SBI của em, anh học được điều mới từ bài viết đó. Để anh follow em lại

Em cảm ơn ^^ văn em cũng hơi kém. E cần học hỏi thêm nhiều ^^

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.03
JST 0.022
BTC 17798.64
ETH 541.75
SBD 1.16