ဖတ္​စရာ

in #steemit3 years ago

တမန္ေတာ္ျမတ္၏ သက္ဝါဟ္႐ွိေသာသူ၏ လကၡဏာ
ေဖာ္ျပခ်က္

တဦး တေယာက္ကို ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္တြင္ မွန္ကန္ေသာ တရားမွ်တမႈ ကို စြန္႔လႊတ္ ျခင္းမျပဳပါ။

တဦး တေယာက္ကို ခ်စ္ခင္ေနခ်ိန္တြင္ မေကာင္းမႈ ကို

က်ဴးလြန္ျခင္းမ႐ွိပါ။

အႏိုင္အထက္ ညႇဥ္းပန္း ျခင္းမျပဳပါ။

သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြ ျဖစ္၍ သူ၏အလိုက် မေကာင္းေသာ စကားကို နားေထာင္ ျခင္းမျပဳပါ။

ရန္သူ ကို ရန္သူျဖစ္၍ သူ၏ ရပိုင္ခြင့္ကို မရေအာင္

မျပဳပါ။

Sort:  

Hello @thaelay! This is a friendly reminder that you have 3000 Partiko Points unclaimed in your Partiko account!

Partiko is a fast and beautiful mobile app for Steem, and it’s the most popular Steem mobile app out there! Download Partiko using the link below and login using SteemConnect to claim your 3000 Partiko points! You can easily convert them into Steem token!

https://partiko.app/referral/partiko

Congratulations @thaelay! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 1 year!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Do not miss the last post from @steemitboard:

SteemitBoard - Witness Update
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.40
TRX 0.07
JST 0.051
BTC 43296.82
ETH 3247.16
USDT 1.00
SBD 4.73