ယဥ္ေက်းမွ ုဆိုသည္မွာ သိမ့္ေမြ ့ေျပျပစ္ေသာ တက္သိလိမၼာမွ

in #steemit4 years ago

ယဥ္ေက်းမွ ုဆိုသည္မွာ သိမ့္ေမြ ့ေျပျပစ္ေသာ တက္သိလိမၼာမွ ု တိုးတက္ထြန္းကားလာေသာ
လူမွ ုအဆင့္အတန္း အစဥ္အလာအားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းတည္ရွိလာေသာ ဓေလ့ ထံုးတမ္းဟု ဆိုျကသည္။ ျမန္မာတို့သည္ ရွည္လ်ားေသာ သမိုင္းေျကာင္းရွိသည္။ ထိုအစဥ္အလာကို လက္ဆင့္ကမ္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ျကသျဖင့္ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွ ုသည္ ယေန ့တိုင္ပင္ တည္တံေနခဲ့ေပသည္။
ေရွးယခင္ လူတို ့သည္ ေရျကည္ရာ ျမက္နုရာ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ့္အစုအေဝးနွင့္ကိုယ္ စုစည္းေနထိုင္ခဲ့ျကသည္။ ထိုမွလူအဖဲြ ့အစည္းေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာျကသည္။ ထိုမွ တဆင့္ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွ ု ကိုယ္ပိုင္အနုပညာ စသျဖင့္ အသီးသီးေပၚေပါက္လာျကသည္။ျမန္မာတို ့၏ယဥ္ေက်းမွ ုစိတ္ဓါတ္သည္ ယခုမွေၚေပါက္လာသည္ မဟုတ္ေပ။
image
ျမန္မာဟူ၍ စတင္ေပၚေပါက္ခါစ တေကာင္း ပ်ဴ ပုဂံ ေရွးပေဝသဏီကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ အမိေျမကို ခ်စ္ခင္ ခဲ့ျကသည္။ ရင္ဝယ္ထာဝရ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေထြးပိုုက္ထားခ်င္ျကသည္။ ယေန့လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူျကီး ဟူေသာ စကားအတိုင္း လူငယ္တို ့သည္ တစ္ခ်ိန္ အနာဂတ္တြင္ တိုင္းျပည္၏အေမြကို ခံယူျကရမည့္ သူမ်ားျဖစ္သည္။ လူငယ္တို ့တိုင္းခ်စ္စိတ္ ျပည္ခ်စ္စိတ္ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ စာေပ ယဥ္ေက်းမွ ု ခ်စ္စိတ္ရွိမွသာ အနာဂတ္သာယာေပမည္။ အနာဂတ္မ်ားကို လူငယ္တို ့ေက်ာ္ျဖတ္ျကရေပမည္။ ကိုယ့္တိုင္းျပည္ မ်က္နွာမငယ္ရေအာင္ လူငယ္တို့ ယဥ္ေက်းမွ ုစိတ္ဓါတ္ အျပည့္ အဝရွိရေပမည္။ ယဥ္ေက်းမွ ုရွိျခင္းေျကာင့္ အမ်ားသူငါ၏ ေလးစားျခင္းကို ခံရသည္။ အသြားအလာ အစားအေသာက္ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ လိမၼာယဥ္ေက်းမွ ု ရွိျခင္းသည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး ၏ ဂုဏ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ထို ့ေျကာင့္ျမန္မာတို ့သည္
ကိုယ္နွု ုတ္ႏွလံုး သံုးပါးစလံုး ယဥ္ေက်းသည္သာမကဘဲ ျမန္မာယဥ္ေက်းမွ ု အေမြအႏွစ္မ်ား အမ်ဳိးသားေရး လကၡဏာရပ္မ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သင့္ေပသည္။

Sort:  

Congratulations @ntamntam! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.

To support your work, I also upvoted your post!
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Upvote this notification to help all Steemit users. Learn why here!

This post received a $0.223 (37.61%) upvote from @upvotewhale thanks to @ntamntam! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19786.40
ETH 1067.54
USDT 1.00
SBD 2.97