You are viewing a single comment's thread from:

RE: Chương trình thử nghiệm Team Vietnam Project

in #steemit2 years ago

Mỗi lần đọc bài viết của bạn là một lần đầu óc tớ được khơi thông thêm một chút :) hôm nào đăng bài cũng phải mở bài hướng dẫn Markdown của bạn ra để tra và làm theo :) mà mãi vẫn không nhớ nổi mấy cái câu lệnh đó!

Sort:  

@ngocbich

Hahaha nói về markdown á mình đôi khi cũng quay lại bài viết của mình để tra cứu lại nữa, có khi cũng không nhớ hết đâu :D. Mà nếu qua chơi bên Discord thì chỉ cần nhớ !upvote là đủ sống hahaha

tớ có copy links qua đó đấy, mà mỗi lần vẫn phải nhìn lên bên trên để nhớ :) đầu óc chán quá!

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.03
JST 0.028
BTC 19450.74
ETH 615.50
SBD 3.56