Steemit , cuộc cách mạng mạng xã hội

in steemit •  3 years ago  (edited)

bạn có thể chia sẻ ý tưởng của mình để nhận tiền bằng cách dùng steemit.com
Bạn có thời gian rổi để sáng tạo, hãy dùng steemit.com
Mọi đóng góp cho cộng đồng của bạn sẽ được ghi nhận bằng giá trị và có thể quy đổi ra thành tiền để trang trải cuộc sống
Thời đại của nền kinh tế tri thức đã bắt đầu
https://steemit.com/active/steem
https://steemit.com/active/steemit

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  
  ·  3 years ago (edited)

please use language tag next time. example: vt-steemit - help people filter languages they do not understand

Tks @ash