[EN/VN] OctoGang's Diary: Day 27 - Rescue the Octopus Fundraising.

in #steemit-webcomics4 years ago (edited)

[EN] We are Octo(pus)Gang and our goals are to rescue octopuses from being eaten, to octofy/cutiefy everything and finally to spread the love for octopuses.

[VN] Chúng tôi là Octo(pus)Gang và mục tiêu của chúng tôi là giải cứu bạch tuộc khỏi bị ăn thịt, bạch tuộc hoá/dễ thương hoá mọi thứ và cuối cùng để truyền bá tình yêu dành cho bạch tuộc.

Rescue the Octopus Fundraising OctoGang Artist
Credit: Nexon for these MapleStory sprites

[EN] Everyday, millions of octopuses are harvested and killed to make Takoyaki (a very popular Japanese snack). Little did they know that octopuses are slowly becoming extinct. Rescue the octopuses! Donate generously today!

[VN] Mỗi ngày, hàng triệu bé bạch tuộc bị thu hoạch và giết chết để làm Takoyaki (một món ăn vặt rất nổi tiếng của Nhật Bản). Họ không biết rằng bạch tuộc đang dần dần tuyệt chủng. Cứu bạch tuộc! Quyên góp hào phóng hôm nay!

OctoGang's Diary: Day 27 Rescue the Octopus Fundraising OctoGang Artist Original Art Takoyaki Octo-Takoyaki Original Mascot Cute Kawaii たこやき
These are Octo-Takoyaki, some of OctoGang's original mascots.

[EN] Ways to donate:

  • Please send your delegation in any amount to @octogang.
  • To make your donation in person, please visit our booth at Seaweed Town from 4th of May to 6th of May between 10AM to 5PM.

We think we deserve to get a 500SP delegation from @Ejemai.

[VN] Các cách quyên góp:

  • Xin gửi ủy quyền tuỳ hỉ tới @octogang.
  • Bạn có thể trực tiếp đóng góp bằng cách ghé thăm gian hàng của chúng tôi tại Seaweed Town từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 6 tháng 5 trong từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều.

Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi xứng đáng nhận được 500SP uỷ quyền từ @Ejemai.


[EN] Joking aside, if we receive a 500SP delegation, we are going to support original artists like us (and spread the love for octopuses along the way too). Thank you.

Octopus needs love too.

[VN] Không đùa nữa, nếu chúng tôi được uỷ quyền 500SP, chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các hoạ sĩ độc lạ như chúng tôi (và sẵn tiện truyền bá tình yêu cho bạch tuộc luôn). Cám ơn.

Bạch tuộc cũng cần có tình yêu.

Sort:  

Ui chao, thương mấy em Bạch Tuộc quá 💋 Hi vọng Octogang sẽ sớm thu hoạch được 500 SP nhe 🙏

Nếu thu hoạch được thì tụi mình cưa đôi nha ^^.
Nói đùa thôi nè, SP uỷ quyền thì chỉ để đi upvote cho người khác được nhiều tiền thưởng hay mau lên hạng hơn thôi chứ không có xài cho cá nhân được, mà sau một tháng thì mình phải trả lại cho người uỷ quyền nữa. Nói tóm lại là mượn hoa dâng Phật Ta (Di Lặc) nha ^^

Do you like my new Nani buny logo ? なん nani desu ka! I will nanify everything.

SmartSelectImage_2018-05-04-15-30-52.png

Very unique and original, you deserve my triệu triệu upvotes!!!!

xin chào em rất vui làm quen

Cám ơn bạn đã ghé thăm nhóm OctoGang ^^

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by octogang from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Your Post Has Been Featured on @Resteemable!
Feature any Steemit post using resteemit.com!
How It Works:
1. Take Any Steemit URL
2. Erase https://
3. Type re
Get Featured Instantly & Featured Posts are voted every 2.4hrs
Join the Curation Team Here | Vote Resteemable for Witness

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.07
JST 0.035
BTC 24561.53
ETH 1964.42
USDT 1.00
SBD 3.39